Share Email Print
cover

PROCEEDINGS VOLUME 2897

Electro-Optic and Second Harmonic Generation Materials, Devices, and Applications
Editor(s): Manfred Eich; Bruce H. T. Chai; Minhua Jiang

*This item is only available on the SPIE Digital Library.


Volume Details

Volume Number: 2897
Date Published: 3 October 1996

Table of Contents
show all abstracts | hide all abstracts
Tunable long-wavelength interdiffused quantum-well photodetector
Author(s): Alex Siew-Wan Lee; E. Herbert Li
Show Abstract
Picosecond z-scan investigation of two-photon absorption and bound electronic self-focusing in second-harmonic generation crystals
Author(s): Wei Ji; He Ping Li; Feng Zhou; N. Zhai
Show Abstract
Diode laser-pumped 1129-nm laser in Nd3+ doped Sr5(PO4)3F
Author(s): Xin Xiong Zhang; W.-L. Zhou; Pin Hong; D. B. Darby; Dar-yuan Song; Bruce H. T. Chai
Show Abstract
All-optical logical gates with bacteriorhodopsin films
Author(s): Devulapalli V. G. L. N. Rao; Francisco J. Aranda; Desai Narayana Rao; Z. Chen; Joseph A. Akkara; Masato Nakashima
Show Abstract
Physical and optical properties of sputtered lithium niobate thin films
Author(s): Dexin X. Lu; Emile M. W. Wong; Edwin Y. B. Pun; Po Sheun Chung
Show Abstract
Growth and properties of some KTP family crystals
Author(s): Jiyang Wang; Jingqian Wei; Yaogang Liu; Luping Shi; Minhua Jiang; Xiaobo Hu; Shusheng Jiang
Show Abstract
White-light emission from water soluble C60 derivative
Author(s): Haosheng Fei; Li Han; Linsong Li; Zhanjun Yu; Lijun Wang; Tiejin Li
Show Abstract
Growth of a new electro-optic crystal-DCNP
Author(s): Changshui Fang; Lixiong Fang; Hongsheng Zhuo; John N. Sherwood
Show Abstract
Characteristic recognition system with artificial neural network
Author(s): Shizhe Shang; Jun Liu; Yunshen Zhang; Yan Piao
Show Abstract
Studies on the H-aggregation in hemicyanine Langmuir-Blodgett films
Author(s): Xingze Lu; Kui Han; Shihong Ma; Gongming Wang; Wencheng Wang
Show Abstract
Flow dichroism in Langmuir-Blodgett multilayers
Author(s): Xingze Lu; Kui Han; Guangpeng Zhou; Yongsheng Xu; JianHua Xu; Zhi-Ming Zhang
Show Abstract
High-order anisotropic conical diffraction in doped KNSBN crystals
Author(s): Yongyuan Jiang; Yan Li; Zhongxiang Zhou; Xiudong Sun; Kebin Xu
Show Abstract
Burstein shift and UV photoresponse in IBAD-deposited transparent conducting ZnO films
Author(s): Deheng Zhang; Ruwei Gao; Honglei Ma
Show Abstract
Efficient optical nonlinear Langmuir-Blodgett films: roles of matrix molecules
Author(s): Shihong Ma; Xingze Lu; Liying Liu; Kui Han; Wencheng Wang; Zhi-Ming Zhang
Show Abstract
Excitons in novel quantum materials: a Monte Carlo study
Author(s): En-Ge Wang
Show Abstract
Blue light-emitting diodes from polymer blends
Author(s): Jingsong Huang; Haiyan An; Jingying Hou; Baijun Chen; Shiyong Liu; Haifeng Zhang; Wenjing Tian; Jiachong Shen
Show Abstract
Preparation and second-harmonic generation of grain-oriented transparent BaO-B2O3 glass ceramics
Author(s): Qinyuan Zhang; Yonghua Zhao; Zhonghong Jiang
Show Abstract
X-ray diffraction analysis of self-organized InAs quantum dots
Author(s): Yan Zhuang; Y.T. Wang; W.Q. Ma; W. Wang; X.P Yang; Zhige Chen; D.S. Jiang; H.Z. Zheng
Show Abstract
Blue second-harmonic generation and temporal stability of polyureasulfone films prepared by polymerization during poling
Author(s): Cheng Ye; Pingrong Yu; George K.L. Wong
Show Abstract
High contrast ratio asymmetric Fabry-Perot optical modulators based on GaAs/AlGaAs multiple quantum wells
Author(s): Zhibiao Chen; Hongda Chen; Wen Gao; Rong Han Wu
Show Abstract
Effects of stoichiometry in semi-insulating GaAs on optoelectronic devices
Author(s): NuoFu Chen; Hongjia He; Yutian Wang; Lanying Lin
Show Abstract
Realization of parallel subtraction using LCLV in optical neural network
Author(s): Bin Wang; Jianwen Yang; Xu Liu; Peifu Gu; Jinfa Tang; Yueguang Zhang
Show Abstract
Photocurrent spectrum of p-i-n Zn1-xCdxSe/ZnSe multiple quantum well heterostructures
Author(s): Jiu Yao Tang; Yoichi Kawakami; Shizuo Fujita; Shigeo Fujita
Show Abstract
Zn1-xCdxSe/ZnSe multiple quantum well photomodulators
Author(s): Jiuyao Tang; Yoichi Kawakami; Shizuo Fujita; Shigeo Fujita
Show Abstract
Organic inclusion complex novel materials for optical second-harmonic generation in ultraviolet region
Author(s): Fanqing Meng; Mengkai Lu
Show Abstract
Large-scale flourine-doped textured transparent conducting SnO2 films deposited by APCVD
Author(s): Honglei Ma; Deheng Zhang; Youpeng Chen; Shuying Li; Jin Ma; Fujian Zong
Show Abstract
Unusual resonance effect of flourescence emitting from sinters of rare-earth-oxide Er2O3 and some inorganic oxides
Author(s): Zhengwei Liu; Jian Liu; Zhezhao Zeng
Show Abstract
New nonlinear crystal CsLiB6O10
Author(s): Xiurong Zhang; Shunxin Zhang; Yao Ci
Show Abstract
Xe+2Cl- formed in HCl+Xe-doped crystalline CO
Author(s): Xingzhi Sheng; Fengmei M. Liu; Xiaoyong Zhao; Jingshan Zhao; Zuguang Ma
Show Abstract
Research on solid electrochromic mirror
Author(s): Yong Ji; Yu-bin Miao; Pen-fei Zhou; Lin Chen
Show Abstract
Optical model of electrochromic layers
Author(s): Yong Ji; Yu-liang Wu; Yu-bin Miao; Pen-fei Zhou
Show Abstract
Phase-matching conditions for four-wave mixing in principal planes of biaxial crystals
Author(s): Xue-Lin Yang; Shengwu Xie
Show Abstract
Time-dependent ferroelectric coercive field after domain inversion in LiNbO3
Author(s): Haifeng Wang; Yongyuan Zhu; Shining Zhu; Naiben Ming
Show Abstract
Optical limiting in two-dimensional nonlinear hetero-superlattice-junction structure
Author(s): Xiangfei Chen; Ya-Lin Lu; Yan-qing Lu; Naiben Ming
Show Abstract
Growth of a new self-frequency-doubling medium: optical superlattice Nd:MgO:LiNbO3 and its laser and nonlinear optical properties
Author(s): Yan-qing Lu; Ya-Lin Lu; Cheng-cheng Xue; Xiangfei Chen; Jian-jun Zhen; Naiben Ming
Show Abstract
Violet and blue light SHG in optical superlattice LiNbO3
Author(s): Ya-Lin Lu; Yan-qing Lu; Cheng-cheng Xue; Xiangfei Chen; Jian-jun Zhen; Naiben Ming
Show Abstract
Photorefractive sensitivity and lattice constant of ion-exchanged KTiOPO4 optical waveguides
Author(s): Yushan Li; Shaojie Ma; Yukiko Kondo; Kunio Tada
Show Abstract
Digital multiplication using an AO convolver
Author(s): Shiya He; Qida Zhao; Kuanxin Yu; Min Xu; Xiaodong Bai; Ying Wang
Show Abstract
Time-share acousto-electro-optic spectrum analyzer
Author(s): Kuanxin Yu; Shiya He; Qida Zhao
Show Abstract
Growth and laser characteristics of Nd:Ce:Cr:YAG crystal
Author(s): Youxi Gui; Yongguo Wang; Xun Yang; Shucheng Wu; Tianlai Ji; Guangtao Yao; Youying Gu; Linfong He; Shaoguang Zhang
Show Abstract
Measurements of electronic nonlinearity of poly-4BCMU waveguide with surface plasma excitation
Author(s): Jun Zhou; Yingli Chen; Zhuangqi Cao; Jianhua Liu; Yinqiao Zhao; Heyuan Zhu; Diechi Sun; Fuming Li
Show Abstract
Two-dimensional multichannel acousto-optic modulator and acousto-optic matrix-vector multiplication
Author(s): Qida Zhao; Shiya He; Kuanxin Yu; Min Xu; Xiaodong Bai; Peiru Zhao
Show Abstract
Novel optical filter for improvement in contrast of images
Author(s): Guangyin Zhang; Jingjun Xu; Qian Sun; Simin Liu; Qiang Wu
Show Abstract
Designing effective organic nonlinear (NLO) optical materials
Author(s): Yang Cao; Bo Zhao; Weiliang Zhu; Runlai Zhang
Show Abstract
Preparation and photovoltaic properties of Nd2O3 nanometer powders
Author(s): Xiangting Dong; Guangyan Hong; Dejun Wang; Yi Cui
Show Abstract
Dispersion and nonlinear decaying properties of Corona-poled NPP side-chain polymer waveguides
Author(s): Fubin Gao; Feng Jin; Rubing Xing; Jiuling Lin; Cheng Ye; Zhiming Feng
Show Abstract
Stable second-order nonlinear optical waveguide with interpenetrating polymer network
Author(s): Rubing Xing; Feng Jin; Fubin Gao; Baozhong Li
Show Abstract
Spectral properties of Tm3+:LiNbO3 crystal
Author(s): Xiaoming Wang; Yongfeng Ruan; Taiju Tsuboi; Valerii V. Ter-Mikirtychev
Show Abstract
Fabrication of periodically inverted domain structures in LiTaO3 using ion inducing
Author(s): Wanghe Cao; Lina Li
Show Abstract
Elimination of lateral core and reduction of central core for Nd:YAG crystal
Author(s): Tengyu Jiang; Xuezhen Xu; Xiji Chen; Huiqin Tian; Hua Zhang; Shuying Han; Yuming Li; Jimin Yin
Show Abstract
Spin-splitting of the energy band for strained superlattices with three materials
Author(s): Yuan Tian; Yuheng Peng; Wei-You Chen; Shiyong Liu; BaoLin Zhang; Yixin Jin
Show Abstract
Measuring two-dimensional electrostatic field by using electro-optic crystal
Author(s): Changsheng Li; Xiangqun Cui
Show Abstract
Growth and optical properties of Bi2Ti2O7 single-crystal thin films on Si(100) by atmospheric pressure metalorganic chemical vapor deposition
Author(s): Hong Wang; Z. H. Wang; M. Wang; S. X. Shang
Show Abstract
Waveguide Raman scattering of C60 solid film
Author(s): Guowei Yang; Fangcheng Yuan; Zhongqiu Yu
Show Abstract
Crystal growth, laser, and spectroscopic properties of Nd:Sr5(VO4)3F
Author(s): Xianlin Meng; Qing Ye; Li Zhu; Changqing Wang; Deyuan Shen; Zongshu Shao; Minhua Jiang
Show Abstract
Research on excimer laser-induced chemical vapor deposition of diamond films
Author(s): Deming Ren; Xiaoyong Hu; Fengmei M. Liu; Jingshan Zhao
Show Abstract
Study of optical character on chalcone film
Author(s): Ouyang Zan; BingKun Qin; Jingyong Liu
Show Abstract
Modified vertical Bridgman technique for GaAs crystal growth
Author(s): Jiayue Xu; Renying Sun; Shiji Fan; Guangyu Zhang
Show Abstract
Investigation of the ion-implanted PbSe crystal
Author(s): Jiancheng Zhang; Wenhai Wu
Show Abstract
Bright blue electroluminescence from Poly(N-vinylcarbazole) doped with two dyes
Author(s): Baijun Chen; Jingying Hou; Haiyan An; Shanhua Xue; Jingsong Huang; Shiyong Liu
Show Abstract
LiCaAlF6:Cr3+ laser crystal growth by modified Bridgman method
Author(s): Guangyu Zhang; Wen Liu; Renying Sun; Jiayue Xu; Shiji Fan
Show Abstract
Blue upconversion with excitation at 970 nm in Yb0.18-doped Tm0.03LaP5O14/Tm0.1LaP5O14
Author(s): Zhao Hao; Xiaobo Chen; Guangyin Zhang; Feng Song; Yanbing Hou
Show Abstract
Multiphoton upconversion process in Er-doped and Er- and Yb-codoped ZBLAN
Author(s): Xiaobo Chen; Zhao Hao; Guangyin Zhang; Yanbing Hou; Feng Song
Show Abstract
Spectroscopic properties of Cr3+x:La1-xP5O14 glass
Author(s): Jin Kai Chen; Wenqin Wang; Jinxin Zhang; Meiqin Wu; Xiaobo Chen
Show Abstract
Optical-limiting effect of polydiacetylenes substituted with heterocyclic group
Author(s): Peiwang Zhu; Congxuan Yu; Jingyong Liu; Yinglin Song; Chunfei Li
Show Abstract
Research of the mode coupling equations in nonlinear medium
Author(s): Liu Huang; Li Wang; Yu Zhao; Jinfeng Zhou
Show Abstract
Guided-mode method for measuring electro-optic coefficients of poled polymer waveguides
Author(s): Fubin Gao; Feng Jin; Rubing Xing; Yingqun Li
Show Abstract
Studies on 7-hydroxyl-4-methylcumarin as an organic optical nonlinear material
Author(s): Weiqun Zhou; Yang Cao
Show Abstract
Relaxing greatly the limit of thickness of SHG crystal using type I and colinear phase matching
Author(s): Zhenglie Gong; Guizhi Liu; Zhenping Jiang
Show Abstract
Ultrafast photoconductive switch with high voltage and high power
Author(s): Yanxiong Niu; Yuefeng Wang
Show Abstract
Analytical model of surface electrode performance for the transverse electro-optic modulator
Author(s): Yuxu Yeh; QingJi Zeng
Show Abstract
Characterization of linear and nonlinear optical properties of urea-tartaric-acid single crystals
Author(s): Fanqing Meng; Mengkai Lu
Show Abstract
Applications of optical crystals
Author(s): Yoshiji Suzuki
Show Abstract

© SPIE. Terms of Use
Back to Top